مهندس رضا شفیع زاده

پست:
مدیرعامل
مسئوليت:
مدیرعامل
تجربه:
20 سال
تلفن:
4395197-0912
فاکس:
22380197-021