مهندس امیرحسین جعفری

سوپروایزر
مسئولیت:
سوپروایزر
تحصصیلات:
لیسانس مهندسی پزشکی
تجربه:
6 سال
ایمیل:
amir.jafari4423@gmail.com
تلفن/موبایل:
5282402-0912
فاکس:
22380197-021