سرور نکویی

خانم مهندس سرور نکویی

کارشناس ارشد علمی

 • کارشناسی رشته مهندسی پزشکی (دانشگاه خمینی شهر اصفهان)
 • کارشناس ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک (دانشگاه آزاد اصفهان)

سوابق کاری:

 • مسئول فنی شرکت اسپادان داهی طب از سال ۱۳۹۴ تا کنون
 • کارشناس فروش در بخش ارتوپدی و اسپاین در شرکت اسپادان داهی طب از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ و (اتاق عمل)
 • کارشناس فروش در بخش ارتوپدی و ابزارآلات اتاق عمل در شرکت متفکران طب معین از سال ۱۳۹۸ تا اکنون
مهدی شفیع زاده

آقای مهندس مهدی شفیع زاده

عضو هیئت مدیره

 • کارشناس رشته مکانیک – صنایع اتومبیل
 • کارشناس ارشد رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک
 • سوابق کاری:

 • مسئول دفتر فنی شرکت عمرانی کیسون به مدت 8 سال – از سال 1383 الی 1391
 • کارشناس فروش در شرکت متفکران طب معین به مدت 9 سال از سال ۱۳۹۲

آقای مهندس حسن شفیع زاده

رئیس هیئت مدیره

 • کارشناس ارشد بیوشیمی – دانشگاه تهران
 • استاد دانشگاه تربیت معلم تبریز
 • دانشیار دانشگاه تبریز – زیست شناسی بیولوژیکی
 • ناظر فنی واردات داره تجهیزات پزشکی